søndag den 9. maj 2010

بزیر کشیدن پرچم سفارت جمهوری اسلامی در دانمارک در اعتراض به اعدام های دیروز


عکسی از پرچم به زیر کشیده سفارت در ژوئن 2009


ساعاتی بعد از نیمه شب سفارت و دفتر فرهنگی جمهوری اسلامی در کپنهاگ مورد آکسیون اعتراضی تعدادی از مخالفان رژیم جمهوری اسلامی قرار گرفت.
در این آکسیون معترضین به اعدام های دیروز به داخل حیاط سفارت ایران وارد شده و ضمن پایین کشیدن پرچم سفارت و شعارنویسی به اتوموبیل های نمره سیاسی سفارت هم خساراتی جدی وارد آوردند.
این چهارمین بار است که پرچم سفارت جمهوری اسلامی در سفارت کپنهاگ از جانب مخالفان به زیر کشیده می شود.
همچنین ساختمان دفتر فرهنگی سفارت هم که در نزدیکی سفارت قرار دارد بی نصیب نمانده و دیوارهای آن به شعار های مرگ بر دیکتاتور و زنده باد آزادی و مزین شد.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar