søndag den 9. maj 2010

تظاهرات در اعتراض به اعدام زندانیان سیاسی در ایران


تظاهرات در اعتراض به اعدام زندانیان سیاسی در ایران

میدان شهرداری کپنهاگ
دوشنبه ١٠ مه ساعت ١٨

رژیم جمهوری اسلامی امروز یکشنبه ٩ مه، ٥ نفر از زندانیان سیاسی به نامهای فرزاد کمانگر، علی حیدریان، مهدی اسلامیان، فرهاد وکیلی و شیرین علم هولی ر اعدام کرده است اتهامات واهی منتسب به این زندانیان همان اتهامات شناخته شده معمول در جمهوری اسلامی است که تحت شکنجه از آنها گرفته میشود و در شوهای تلویزیونی رژیم به نمایش گذاشته میشود. این اتهامات واهی شامل حال بیش از ١٠٠ هزار اعدامی سیاسی در ایران شده است. زندانیانی که در پاسخ به یک سوال که آیا جمهوری اسلامی را قبول دارید یا نه؟ و مسلمان هستید یا نه؟ اعدام شده اند. قتل عام چندین هزار از زندانیان سیاسی در شهریور سال ١٣٦٧ فقط یک نمونه از این نوع اعدامهای جمهوری اسلامی بوده است. جمهوری اسلامی همچنین ٦ نفر از زندانیان عادی را روز شنبه اعدام نموده است. همه این اعدامها در جمهوری اسلامی برای ایجاد ترس و وحشت در دل مردم و برای نشان دادن اقتدار رژیم صورت میگیرد.
اما "اقتدار" رژیم که با چوبه دار و گلوله و و زندان و شکنجه و تجاوز و ترور فراهم شده است در یکسال گذشته توسط جنبش اعتراضی مردم ایران فرو ریخته است. زندان و ترور و قتل و شکنجه و تجاوز و به گلوله بستن تظاهراتهای اعتراضی، دیگر نه ترس بلکه خشم و نفرت مردم را از رژیم بیشتر میکند و مردم را راسختر میسازد که برای پایان دادن به عمر رزیم به میدان بیایند. هم اکنون رژیم در وحشت از مردم در منطقه کردستان نیروهای نظامی و سرکوبگر خود را در آن منطقه به حالت آماده باش در آورده است. مردم جلوی این جنایات را خواهند گرفت.
ما از همه ایرانیان آزادیخواه ساکن دانمارک و مردم آزدیخواه و انساندوست دانمارکی میخواهیم که در اعتراض به اعدام ٥ نفر از زندانیان سیاسی و کل سیاست سرکوب رژیم جمهوری اسلامی در روز دوشنبه در میدان شهرداری کپنهاک گرد هم آیند و اعتراض خود را به اعدام زندانیان سیاسی در ایران اعلام کنند.جمعی از ایرانیان مقیم دانمارک

Ingen kommentarer:

Send en kommentar