mandag den 3. maj 2010

روزنامه یولندز پوستن دانمارک: مبارزه فراگیر و همه جانبه برای خبرنگاران ایرانی
از: مونس بلیکا بی یِر گارد, رییس اتحادیه خبرنگاران دانمارک
مشکلات رسانه های ارتباط جمعی ایران ماه به ماه افزایش پیدا می کند و روزنامه نگاران محلی که جرئت می کنند مستقل و بدون وابستگی به ارگانی کار کنند متحمل ریسک بسیار بزرگی می شوند.
شریان اخبار رسانی در ایران کنترل می شود و رسانه های تازه بوجود آمده هم بلافاصله تحت کنترل و سانسور مقامات قرار می گیرند.
برای مبارزه با این اختناق, باید روی ایران فشار آورد, این فشار باید هم از طرف رسانه های آزاد هم از طرف دولت ها و یا کسان دیگری که میتوانند ایران را تحت فشار بگذارند وارد آید.
امروز هنگامی که خبر نگاران دنیا روز آزادی بیان و مطبوعات را برگزار می کنند, بیاد بیش از 50 خبر نگار ایرانی که هفته ها و ماه ها و در مواردی سالهاست در زندان های ایران تحت شکنجه هستند خواهند بود.
مطبوعات ایرانی گرفتار یک اختناق افزاینده شده اند. خبرنگاران و سردبیران تحت تعقیب قرار میگیرند, زندانی می شوند و در صورت اصرار بر ادامه حرفه خود به صورت مستقل در خطر شکنجه شدن قرار می گیرند.
بسیاری مجبور به فرار به کشورهای همجوار شده اند و تقاضای پناهندگی از کشورهای دیگر را کرده اند. اعتراضهای بین المللی نیز تا به حال از جانب حکومت ایران مسکوت گذاشته شده است.
برای همین فدراسیون بین المللی خبرنگاران امسال تصمیم گرفته است که مشخصأ روی آزادی بیان در ایران تمرکز داشته باشد.
این یک حرکت بین المللی است و در دانمارک ما تصمیم گرفته ایم دست به حرکت هایی در جهت همبستگی با خبرنگاران ایرانی بزنیم.
اتحادیه خبر نگاران دانمارک این ابتکار را با همکاری با موسسات مطبوعاتی دیگر از جمله اتحادیه روزنامه نگاران دانمارک و انجمن حمایت از مطبوعات جهانی به منظور حمایت از خبرنگاران ایرانی در داخل و خارج از کشور به عهده گرفته است.
در آینده ای نه چندان دور بهمراه همکاران بین المللی خود یک سری راه کارهای مشخصی با هدف بهتر کردن شرایط همکاران ایرانیمان که برای آزادی مطبوعات در ایران مبارزه می کنند ارائه خواهیم داد.
همزمان بااین ابتکار ما تلاش می کنیم که توجه عمومی و سیاسیون را بر روی تک تک زندانیان مطبوعاتی ایرانی جلب کنیم.
بسیاری از خبرنگاران و سردبیرانی که از ایران مجبور به فرار شده اند همچنان از طرف مقامات کشورشان مورد آزار, تعقیب و تهدید قرار می گیرند. همچنین بسیاری از این خبرنگاران برای گرفتن پناهندگی از کشورهای اروپایی دچار مشکل می شوند. باید این افراد بتوانند آزادانه در اروپا اقامت گزینند تا امکان ادامه حرفه خود برای افشای آنچه در ایران می گذرد را داشته باشند.
از همین جا من مصرانه از مقامات دانمارکی و ارگان های مربوطه بازار مشترک میخواهم که حداکثر توان خود رادر حل این مشکل بگذارند .
و در پایان, دولت دانمارک باید فشار خود را بر روی ایران افزایش داده و پیش شرط مذاکرات سیاسی با ایران را در گرو آزادی زندانیان سیاسی و احترام به حقوق بشر در این کشور بگذارد.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar