fredag den 29. april 2011

افشای شعری قدیمی, علت دلخوری رهبری از رییس جمهوراین شعر ناقص که چند سال پیش توسط احمدی نژاد نوشته شده بود همین اواخر توسط سربازان گمنام امام زمان کشف شده و به دست رهبری رسیده است. منابع کاملن موثق عمه ما علت درگیری رهبری با احمدی نژاد را درز همین شعر به بیت رهبری ابراز کرده اند.

دانشگاه کلمبیا

چنین گفت محمود به اسفندیار
که من گشنمه نون و آبگوشت بیار

یکی نان سنکگ در آن کن ترید
که کشور به مانند من کس نرید

بشور هاله ام رابدستمال و پف
اگر هم نشد با کمی فوت و تف

که باید شوم راهی شهر نو
نیویورک گویندش به قربان تو

مرا دعوتی داده یک دانشگاه
عزیزم نکن این جوری تو نگاه

قراری بباشد مرا درکُل اُم بیا
حسودی نکن خواستی تو هم بیا

که اینها لذیذم خیال کرده اند
که من جا زنم تا سوال کرده اند

به خدعه بکوشند که دولا شوم
باب خیطی شیخ و ملا شوم

چه باکی مرا گر شوم کوتوله؟
حواله به تخم چپم, پرسشِ سوسوله

که ایران نبینی دو مرد زیر لحاف
عزیزم بده بوسه از زیر ناف

که گر راز ما ها شود بر ملا
نباشیم مَحرَم به هم این سالا

اگر پته مان را بریزند رو آب
دگر کی کند حوزه را دق الباب؟

torsdag den 28. april 2011

تظاهرات روز کارگر در کپنهاگ در همبستگی با مرم ایران
شورای برگزاری اول ماه مه در ایران فراخوان به تظاهراتهایی در شهرهای ایران داده است. جا دارد ایرانیان مهاجر و پناهنده در خارج کشور با حمایت از این فراخوان دامنه این فراخوان را در داخل و خارج گسترش دهند.

اول ماه مه روز همبستگی جهانی طبقه کارگر، روز مبارزه طبقه کارگر با طبقه سرمایه دار و دولتهایشان میباشد. در ایران بحران سرمایه داری به همراه بحران حکومتی موجبات به میدان آمدن جنبش توده ای عظیمی شده است که پس لرزه های آن همچنان سراپای رژیم حاکم را میلرزاند. در کشورهای عربی خاورمیانه رژیمهای دیکتاتوری با مبارزه عظیم کارگران و مردم مواجه هستند. در چنین موقعیتی اول مه مه یک فرصت مناسب برای دخالت طبقه کارگر در مبارزه جاری و تلاش برای ظاهر شدن در نقش رهبر مبارزه مردم میباشد.

کارگران پتروشیمی ماهشهر با اعتصاب شکوهمند و تحمیل مطالباتشان بر کارفرمایان و رژیم جمهوری اسلامی نشان دادند که کارگران میتوانند با اتحاد و تشکل خود حتی در سخت ترین شرائط سرکوب و فشار اقتصادی مبارزه ای را پیش ببرند که هیچ طبقه و قشر دیگری قادر به آن نیست. کارگران میتوانند و باید به رهبر سر سخت همه مردم تبدیل شوند.

شورای برگزاری اول ماه مه در سال 89 با فراخوان به تظاهراتهای توده ای در شهرهای مختلف و برگزاری آن در چندین شهر توانست امکان پذیری این کار و راه را نشان دهد.امسال نیز این شورا در فراخوانی کارگران و مردم را به تظاهراتها و مراسمهایی در شهرهای مختلف ایران دعوت کرده است

اتحادیه های کارگری در دانمارک یک موضوع محوری اول ماه مه امسال را حمایت از مبارزات مردم خاورمیانه قرار دادند. ما ضمن استقبال از این فراخوان و با حمایت از فراخوان شورای برگزاری اول ماه مه در ایران، همه ایرانیان ساکن دانمارک را دعوت میکنیم که در روز همبستگی جهانی کارگران، روز اول ماه مه با شرکت در تظاهراتی که توسط اتحادیه ها و احزاب چپ در مرکز شهر برگزار میشود، ضمن گرامیداشت این روز، همبستگی خود را با کارگران جهان و از مبارزه کارگران در ایران و مطالباتشان اعلام کنند و خواهان ازادی فوری فعالین و رهبران کارگری زندانی و همه زندانیان سیاسی و ازادی تشکل شوند.ساعت 11 در تجمع Blågårds plads و سپس در تجمع بزرگ Fælledparken شرکت میکنیمزنده باد اول ماه مه روز مبارزه جهانی طبقه کارگرکمیته همبستگی با مبارزات مردم ایران

کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران

tirsdag den 26. april 2011

شعری کشف نشده از حافظ در تسلی دادن به رهبری در مورد قهر رییس جمهوری!


هاله گم گشته بر گردد جماران غم مخور
چند صباحی بگذرد این حال لرزان غم مخور

دور گردون گر دو روزی بر مراد تو نگشت
در عوض باشند بقربانت مریدان غم مخور

ای خ رِ غمدیده آرام, از چه گشتی ناامید
کین اَ نِ گندیده چسبیده است به تنبان غم مخور

از خراسان گر به عشق مَهدی آمد لشکری
میشود سر لشکرش مرد ارادان غم مخور

چون تو را جغد است سمبل, پس زتاریکی نترس
حکم دین بوده است نابودی ایران غم مخور

در خیابان گر به شوق کعبه آدم می کشی
سرزنش ها گر کنند از جور رادان غم مخور

گر چه عمامه پر از خون است و اوضاع خیلی خیط
میشود پرواز کرد آن سوی لبنان غم مخور

گر بهار دیگری هم تو بمانی بر قرار
عاقبت جایت بود صحرای سودان غم مخور

lørdag den 16. april 2011

یا علی گفتن رهبری در لحظه تولد


با عذر خواهی از مرحوم ایرج میرزا:

گویند مرا چو زاد مادر
ذکر علی جای شیون آموخت

شبها بر گاهواره من
بی حال نشست و غر غر آموخت

دستم بگرفت, به هر عزا برد
تا شیوه قتل کردن آموخت

لبخند ندیدم بر لبش من
تا شیوه اخم کردن آموخت

پس هستی من ز هستی اوست
این گه که شدم به خاطر اوست

fredag den 15. april 2011

Pressemeddelelse: I fælles kamp Mod Irans Prestige Projekt: Stormoské på Vibevej

I fælles kamp mod Irans Prestige Projekt: Stormoské på Vibevej

Efter halvanden år med adskillige møder med Københavns Borgerrepræsentation og folketings-politikere, lykkedes det Fællesinitiativet mod Irans Prestige Projekt at samle begge fløje. Venstre- og højrefløjen er nu samlet, om at kræve en nærmere undersøgelse af Imam Ali moskeen i Nordvest-kvarteret. Det er meget glædeligt, at alle partierne undtagen Enhedslisten finder det nødvendigt, at undersøge pengestrømmene og forbindelsen til det iranske præstestyre.

Fællesinitiativet mod Irans Prestige Projekt ser frem til, at de ansvarlige ministre overtager opgaven, og sætter en grundig undersøgelse i gang. Initiativet vil blive ved med at samle dokumentationer og vil være til rådighed, hvis politikerne har brug for yderligere informationer.

Det er en historisk alliance i dansk politik om sådan et emne, og vi er glade for at vi har været med til at danne rammerne om det.
Vi er i Fællesinitiativet meget bekymrede for konsekvenserne af, at det totalitære regime i Iran får en stor base i Danmark: For os set er dette problem et nationalt anliggende på tværs af politiske partier.

Vi har længe dokumenteret, at moskeen bliver dirigeret af den iranske shariastat med ayatollah Khamenei som den øverste leder. Moskeen er et led i Irans agressive udenrigspolitik og en trussel imod Danmarks sikkerhed, fredelig sameksistens og demokratiske værdier, samt for regimets politiske og religiøse modstandere.Hussein Ferdowsipour
Tlf: 30 25 15 92

Jaleh Tavakoli
Tlf:24 69 28 55Fællesinitiativet er tværpolitisk, og vi har medlemmer med vidt forskellig etnisk og religiøs baggrund.
Hjemmeside: www.vibevej25.dk

tirsdag den 5. april 2011

سر بریدن در اسلام...سوره محمد آیه 4
چون با کافران روبرو شديد، گردنشان را بزنید. و چون آنها را سخت فرو فکنديد، اسيرشان کنيد و سخت ببنديد. آنگاه يا به منت آزاد کنيد یا به فدیه. تا آنگاه که جنگ به پايان آيد. و اين است حکم خدا. و اگر خدا ميخواست از آنان انتقام ميگرفت، ولی خواست تا شمارا به یکدیگر بیازماید. و آنان که در راه خدا کشته شده اند اعمالشان را باطل نميکند

زدن گردن کافران به چه معنی است؟ در این آیه به صراحت آمده است که حکم خدا، زدن گردن کافران یا بعبارت دیگر همان بریدن سر آنان است. آیا شما به چنین خدایی باور دارید؟ ممکن است بگویید باید دید معنی کافر چیست، معنی کافر را میتوانید در نوشتاری با فرنام “خوب شما بايد ببينی کافر يعنی چی!” بخوانید تا مطمئن شوید معنی کافر چیزی را از زشتی این آیه تغییر نمیدهد.

ممکن است بگویید این آیه دارد در مورد جنگ صحبت میکند، درست است! اما در اسلام دو نوع جنگ وجود دارد، به یکی جهاد ابتدائی میگویند و به دیگری جهاد دفاعی. در جهاد ابتدائی مسلمانان به سایر کشورها حمله میکنند، مانند مسلمانان اولیه که در زمان عمر و به مشورت و تایید امام علی به ایران حمله کردند، یا خود پیامبر اسلام که به سایر قبایل حمله میکرد. بنابر این، در حالت جنگ بودن زیاد چیزی را تغییر نمیدهد، اگر مسلمانان مجاز باشند که به نامسلمانان (کافران) حمله کنند، درست مانند این است که اجازه داشته باشند سر آنها را ببرند. اگر فکر میکنید جهاد تنها یک چیز دفاعی است، سخت در اشتباه هستید، برای اثبات اینکه جهاد تنها دفاعی نیست به نوشتاری با فرنام “سفسطه در مورد آیات جنایی قرآن، که این آیات جنبه دفاعی دارند!“ مراجعه کنید. از این گذشته این فیلم نیز در زمان جنگ گرفته شده است، آیا به نظر شما بریدن سر انسانها در شرایط جنگی عادلانه و انسانی است؟

برای خواندن کل مطلب روی تیتر کلیک کنید

mandag den 4. april 2011

سفارت جمهوری اسلامی در کپنهاگ قفل و زنجیر شددر اعتراض به فعالیتهای جاسوسی سفارتهای جمهوری اسلامی در اسکاندیناوی و در حمایت از پناهندگان ایرانی مقیم نروژ که توسط مامورین سفارت مورد حمله قرار گرفته بودند, نیمه شب دیشب( چهارم آوریل, 14 فروردین) درب ورودی سفارت جمهوری اسلامی در کپنهاگ قفل و زنجیر شده و پارچه سفیدی که بر روی آن
"Game Over"
نوشته شده بود بر بالای آن افراشته شد

سفارت جمهوری اسلامی در کپنهاگ قفل و زنجیر شد

در اعتراض به فعالیتهای جاسوسی سفارتهای جمهوری اسلامی در اسکاندیناوی و در حمایت از پناهندگان ایرانی مقیم نروژ که توسط مامورین سفارت مورد حمله قرار گرفته بودند, نیمه شب دیشب( چهارم آوریل, 14 فروردین) درب ورودی سفارت جمهوری اسلامی در کپنهاگ قفل و زنجیر شده و پارچه سفیدی که بر روی آن
"Game Over"
نوشته شده بود بر بالای آن افراشته شد