onsdag den 30. september 2009

ملایان تارخ ایران باستان را عوض می کنند

از همه ایرانیان خواسته شده در انتشار این مطلب یاری رسانند. روی تیتر کلیک کنید

tirsdag den 29. september 2009

کاریکاتور رهبر فداکار و فرزند آویزانش

چادر و ایرج میرزاايرج ميرزا

چادر
بيا گويم برايت داستاني
که تا تأثير چادر را بدانی

در ايامي كه صاف و ساده بودم
دم كرياسِ در استاده بودم

زني بگذشت از آنجا با خش و فش
مرا عرق النسا آمد به جنبش

ز زير پيچه ديدم غبغبش را
كمي از چانه قدري از لبش را

چنان كز گوشه ابر سيه فام
كند يك قطعه از مّه عرض اندام

شدم نزد وي و كردم سلامي
كه دارم با تو از جايي پيامي

پري رو زين سخن قدري دو دل زيست
كه پيغام آور و پيغامده كيست

بدو گفتم كه اندر شارع عام
مناسب نيست شرح و بسط پيغام

تو داني هر مقالي را مقاميست
براي هر پيامي احتراميست

قدم بگذار در دالان خانه
به رقص آر از شعف بنيان خانه

پريوش رفت تا گويد چه و چون
منش بستم زبان با مكر و افسون

سماجت كردم و اصرار كردم
بفرماييد را تكرار كردم

به دستاويز آن پيغام واهي
به دالان بردمش خواهي نخواهي

چو در دالان هم آمد شد فزون بود
اتاق جنب دالان بردمش زود

نشست آنجا به صد ناز و چم و خم
گرفته روي خود را سخت و محكم

شگفت افسانه اي آغاز كردم
در صحبت به رويش باز كردم

گهي از زن سخن كردم، گه از مرد
گهي كان زن به مرد خود چه‌ها كرد

سخن را گه ز خسرو دادم آيين
گهي از بي‌وفايي‌هاي شيرين

گه از آلمان بر او خواندم، گه از روم
ولي مطلب از اول بود معلوم

مرا دل در هواي جستن كام

پريرو در خيال شرح پيغام
به نرمي گفتمش كاي يار دمساز

بيا اين پيچه را از رخ برانداز

چرا بايد تو رخ از من بپوشي
مگر من گربه مي باشم تو موشي؟

من و تو هر دو انسانيم آخر
به خلقت هر دو يكسانيم آخر

بگو، بشنو، ببين، برخيز، بنشين
تو هم مثل مني اي جان شيرين

ترا كان روي زيبا آفريدند
براي ديده‌ي ما آفريدند

به باغ جان رياحينند نسوان
به جاي ورد و نسرينند نسوان

چه كم گردد ز لطف عارض گل
كه بر وي بنگرد بيچاره بلبل

كجا شيريني از شكر شود دور
پرد گر دور او صد بار زنبور

چه بيش و كم شود از پرتو شمع
كه بر يك شخص تابد يا به يك جمع

اگر پروانه‌اي بر گل نشيند
گل از پروانه آسيبي نبيند

پريرو زين سخن بي حد برآشفت
زجا برجست و با تندي به من گفت

كه من صورت به نامحرم كنم باز؟
برو اين حرف ها را دور انداز

چه لوطي ها در اين شهرند، واه واه
خدايا دور كن، الله الله

به من گويد كه چادر واكن از سر
چه پرروييست اين، الله اكبر

جهنم شو مگر من جنده باشم
كه پيش غير بي روبنده باشم

از ين بازي همين بود آرزويت
كه روي من ببيني؟ تف به رويت

الهي من نبينم خير شوهر
اگر رو واكنم بر غير شوهر

برو گم شو عجب بي‌‌چشم و رويي
چه رو داري كه با من همچو گويي

برادر شوهر من آرزو داشت
كه رويم را ببيند، شوم نگذاشت

من از زنهاي تهراني نباشم
از آنهايي كه مي‌داني نباشم

برو اين دام بر مرغ دگر نه
نصيحت را به مادر خواهرت ده

چو عنقا را بلند است آشيانه
قناعت كن به تخم مرغ خانه

كني گر قطعه قطعه بندم از بند
نيفتد روي من بيرون ز روبند

چرا يك ذره در چشمت حيا نيست؟
به سختي مثل رويت سنگ پا نيست؟

چه مي‌گويي مگر ديوانه هستي؟
گمان دارم عرق خوردي و مستي

عجب گير خري افتادم امروز
به چنگ الپري افتادم امروز

عجب برگشته اوضاع زمانه
نمانده از مسلماني نشانه

نمي‌داني نظر بازي گناهست
ز ما تا قبر چار انگشت راه است؟

تو مي‌گويي قيامت هم شلوغ است؟
تمام حرف ملاها دروغ است؟

تمام مجتهد‌ها حرف مفتند؟
همه بي‌غيرت و گردن كلفتند؟

برو يك روز بنشين پاي منبر
مسائل بشنو از ملاي منبر

شب اول كه ماتحتت درآيد
سر قبرت نكير و منكر آيد

چنان كوبد به مغزت توي مرقد
كه مي‌ريني به سنگ روي مرقد

غرض، آنقدر گفت از دين و ايمان
كه از گُه خوردنم گشتم پشيمان

چو اين ديدم لب از گفتار بستم
نشاندم باز و پهلويش نشستم

گشودم لب به عرض بي‌گناهي
نمودم از خطاها عذر خواهي

مكرر گفتمش با مد و تشديد
كه گه خوردم، غلط كردم، ببخشيد

دو ظرف آجيل آوردم ز تالار
خوراندم يك دو بادامش به اصرار

دوباره آهنش را نرم كردم
سرش را رفته رفته گرم كردم

دگر اسم حجاب اصلاَ نبردم
ولي آهسته بازويش فشردم

يقينم بود كز رفتارم اينبار
بغرد همچو شير ماده در غار

جهد بر روي و منكوبم نمايد
به زير خويش كُس كوبم نمايد

بگيرد سخت و پيچد خايه‌ام را
لب بام آورد همسايه‌ام را

سر و كارم دگر با لنگه كفش است
تنم از لنگه كفش اينك بنفش است

ولي ديدم به عكس آن ماه رخسار
تحاشي مي‌كند، اما نه بسيار

تغيير مي‌كند اما به گرمي
تشدد مي‌كند ليكن به نرمي

از آن جوش و تغيير‌ها كه ديدم
به «عاقل باش» و «آدم شو» رسيدم

شد آن دشنام‌هاي سخت و سنگين
مبدل بر « جوان آرام بنشين»

چو ديدم خير، بند ليفه سست است
به دل گفتم كه كار ما درست است

گشادم دست بر آن يار زيبا
چو ملا بر پلو مومن به حلوا

چو گل افكندمش بر روي قالي
دويدم زي اسافل از اعالي

چنان از حول گشتم دستپاچه
كه دستم رفت از پاجين به پاچه

ازو جفتك زدن از من تپيدن
ازو پُر گفتن از من كم شنيدن

دو دست او همه بر پيچه اش بود
دو دست بنده در ماهيچه اش بود

بدو گفتم تو صورت را نكو گير
كه من صورت دهم كار خود از زير

به زحمت جوف لنگش جا نمودم
در رحمت بروي خود گشودم

كُسي چون غنچه ديدم نوشكفته
گلي چون نرگس اما نيمه خفته

برونش ليموي خوش بوي شيراز
درون خرماي شهد آلود اهواز

كُسي بشاش تر از روي مؤمن
منزه تر ز خلق و خوي مؤمن

كُسي هرگز نديده روي نوره
دهن پر آب كن مانند غوره

كُسي برعكس كُس هاي دگر تنگ
كه با كيرم ز تنگي مي كند جنگ

به ضرب و زور بر وي بند كردم
جماعي چون نبات و قند كردم

سرش چون رفت، خانم نيز واداد
تمامش را چو دل در سينه جا داد

بلي كير است و چيز خوش خوراكست
ز عشق اوست كاين كُس سينه چاكست

ولي چون عصمت اندر چهره‌اش بود
از اول ته به آخر چهره نگشود

دو دستي پيچه بر رخ داشت محكم
كه چيزي نايد از مستوريش كم

چو خوردم سير از آن شيرين كلوچه
« حرامت باد» گفت و زد به كوچه

حجاب زن كه نادان شد چنين است
زن مستوره‌ي محجوبه اين است

به كُس دادن همانا وقع نگذاشت
كه با روگيري الفت بيشتر داشت

بلي شرم و حيا در چشم باشد
چو بستي چشم باقي پشم باشد

اگر زن را بياموزند ناموس
زند بي‌پرده بر بام فلك كوس

به مستوري اگر بي‌پرده باشد
همان بهتر كه خود بي‌پرده باشد

برون آيند و با مردان بجوشند
به تهذيب خصال خود بكوشند

چو زن تعليم ديد و دانش آموخت
رواق جان به نور بينش افروخت

به هيچ افسون ز عصمت برنگردد
به دريا گر بيفتد تر نگردد

چو خور بر عالمي پرتو فشاند
ولي خود از تعرض دور ماند

زن رفته « كولژ» ديده « فاكولته»
اگر آيد به پيش تو « دكولته »

چو در وي عفت و آزرم بيني
تو هم در وي به چشم شرم بيني

تمناي غلط از وي محال است
خيال بد در او كردن خيال است

برو اي مرد فكر زندگي كن
نِه اي خر، ترك اين خربندگي كن

برون كن از سر نحست خرافات
بجنب از جا، في التأخير آفات

گرفتم من كه اين دنيا بهشت است
بهشتي حور در لفافه زشت است

اگر زن نيست عشق اندر ميان نيست
جهان بي عشق اگر باشد جهان نيست

به قربانت مگر سيري؟ پيازي؟
كه توي بقچه و چادر نمازي؟

تو مرآت جمال ذوالجلالي
چرا مانند شلغم در جوالي؟

سر و ته بسته چون در كوچه آيي
تو خانم جان نه، بادمجان مايي

بدان خوبي در اين چادر كريهي
به هر چيزي بجز انسان شبيهي

كجا فرمود پيغمبر به قرآن
كه بايد زن شود غول بيابان

كدامست آن حديث و آن خبر كو
كه بايد زن كند خود را چو لولو

تو بايد زينت از مردان بپوشي
نه بر مردان كني زينت فروشي

چنين كز پاي تا سر در حريري
زني آتش به جان، آتش نگيري

به پا پوتين و در سر چادر فاق
نمايي طاقت بي‌طاقتان تاق

بيندازي گل و گلزار بيرون
ز كيف و دستكش دل ها كني خون

شود محشر كه خانم رو گرفته
تعالي الله از آن رو كو گرفته

پيمبر آنچه فرمودست آن كن
نه زينت فاش و نه صورت نهان كن

حجاب دست و صورت خود يقين است
كه ضد نص قرآن مبين است

به عصمت نيست مربوط اين طريقه
چه ربطي گوز دارد با شقيقه

مگر نه در دهات و بين ايلات
همه روباز باشند اين جميلات

چرا بي عصمتي در كارشان نيست؟
رواج عشوه در بازارشان نيست؟

زنان در شهر‌ها چادر نشينند
ولي چادر نشينان غير اينند

در اقطار دگر زن يار مرد است
در اين محنت سرا سربار مرد است

به هر جا زن بود هم پيشه با مرد
در اينجا مرد بايد جان كند فرد

تو اي با مشك و گل همسنگ و همرنگ
نمي‌گردد در اين چادر دلت تنگ؟

نه آخر غنچه در سير تكامل
شود از پرده بيرون تا شود گل

تو هم دستي بزن اين پرده بردار
كمال خود به عالم كن نمودار

تو هم اين پرده از رخ دور مي‌كن
در و ديوار را پر نور مي كن

فداي آن سر و آن سينه باز
كه هم عصمت درو جمعست هم ناز

søndag den 27. september 2009

حضور گسترده ایرانیان و سبزها در مسابقات جام جهانی کشتی در دانمارک
ما ایرانیان مقیم دانمارک و سوئد توانستیم با حضور گسترده و شاد خود در مسابقات جام جهانی کشتی دیشب شنبه 26 سپتامبر در شهر هرنینگ دانمارک رنگ و بوی جدیدی به این مسابقات بدهیم. استادیوم هرنینگ از صدای تشویق, شعارها, ساز و رقص و پایکوبی ایرانیان به لرزه در آمده بود و حمایتهای گسترده ای هم از طرف دیگر تماشاگران و کشتی گیران تیم های ملی سایر کشورها از حضور ورزشی-سیاسی!!! و شاد ما شد.
شعارهایی به زبان انگلیسی در حمایت از دمکراسی در ایران بر روی پارچه های سبز نوشته شده بود که به همراه پرچم های سه رنگ ایران در جاهای مختلف قسمت تماشاچیان نصب شده بود و تی شرت هایی با تصویر ندا در پشت و نوشته ایران آزاد در جلو بر تن بسیاری از شرکت کنندگان بود.اعضای تیم ملی کشتی آزاد اسپانیا که در نزدیکی تماشاگران ایرانی نشسته بودند با ما ابراز همبستگی کردند و با توافقی که بین تماشاگران تیم ترکیه و سوئد و ایرانیان به عمل آمد تیم های همکدیگر را در هنگام انجام مسابقات فینال تشویق می کردیم و این همکاری به بهترین نحوی تا پایان مسابقات ادامه داشت.
سوای آنکه این مسابقات از طریق ماهواره به سراسر دنیا پخش میشد, گزارش های جداگانه ای هم از حضور مخالفان و سبزها در این مسابقات ازایستگاه های تلویزیونی ژاپن, آمریکا, مجارستان و چند کشور دیگر تهیه شد و تلویزیون فارسی بی بی سی و رادیو فردا هم در پخش مستقیم خود گزارشهایی در این مورد مخابره کردند. در ضمن شبکه سه تلویزیون جمهوری اسلامی ناچار به نشان دادن گوشه هایی از تماشاچیان آزادیخواه ایرانی شد.
شدت تشویق ما از قهرمانان ایرانی هنگام دریافت مدالهای برنز به حدی بود که دوربین های خبرنگاران بین المللی را به جای توجه به سمت هواداران تیم برنده مدال طلا به سمت خود جلب میکرد.
از نکته های قابل ذکر مسابقات دیشب غیبت مزدوران سفارتی بود که در روزهای قبل با پخش بلیط های مجانی و بسیج خانواده های خود به این مسابقات آمده بودند.
نکته دیگر اعلام همبستگی تعدادی از ورزشکاران و خبرنگاران اعزامی از ایران از جنبش ضد استبدادی ایران در فرصتهای متفاوت با مراجعه مستقیم به ما و نشان دادن علامت پیروزی بود که از ذکر جزئیات بیشتر به خاطر مسائل امنیتی این عزیزان خودداری می شود. بعد از پایان مسابقات دیشب یکی از اعضای همراه کاروان تیم ملی با کمک برادرش به آلمان پناهنده شده که خبر آن هم به جاهای مختلف گزارش شده.روز جمعه هم ایران 1 مدال طلا را در کشتی فرنگی از آن خود کرده بود
دیشب نیز 3 کشتی گیر ایرانی با حریفان خود مبارزه کردند که حاصل آن دو مدال برنز بود. این مسابقات امروز 27 سپتامبر به پایان می رسد.
این مسابقات با درخشش کشتی گیران ایرانی همراه بوده است و تیم کشتی فرنگی با کسب 28 امتیاز تا به حال در صدر جدول قرار دارد.بعد از ایران کشورهای آذربایجان و روسیه در رده های دوم و سوم قرار دارند. پیش از شروع بازیهای کشتی فرنگی, قهرمانان آزاد کار ایرانی توانستند مقام سومی این مسابقات را کسب کنند.
لینک یوتیوب

http://www.youtube.com/watch?v=SXD-bijdQW8&feature=player_embedded#t=73

torsdag den 24. september 2009

انجمن فیلم دانمارک جشنواره سینما حقیقت را یخاطر سانسور و خفقان تحریم کرد

فیلم سازان دانمارکی «جشنواره سینما حقیقت»تهران را تحریم می کنند.انجمن کارگردانان سینمای دانمارک با درج بیانیه ای در صفحه نخست وبسایت خود،خبر ازپشتیبانی وهمراهی با مستندسازان ایرانی داده است.این انجمن که در سال 1956 بنیاد نهاده شده به حقوق فیلم سازان دانمارکی رسیدگی می کند ودرزمینه قراردادهای کاری بیش از 360 عضو خود به مذاکره می پردازد.انجمن کارگردانان دانمارکی درقالب یک گروه علاقمند به مشارکت در مباحث عمومی پیرامون مقولات سیاست گذاری سینمایی آغاز به کار کرد.این انجمن کرسی ای درهیات کانون فیلم دانمارک دارد و از سال های 1970 درزمینه مذاکرات جمعی پیرامون قراردادهای اعضا خود فعال است.

در سال 1990،مجمع عمومی دانمارک از کارگردانان سینمای این کشور درخواست کرد که اتحادیه ای تشکیل دهند و حقوق و شرایط کاری خود را به گونه فعال تری بهبود بخشند.این درخواست پس از آن مطرح شد که شرایط کارگردانان سینمای دانمارک از دید هنری و مالی رو به وخامت نهاده بود.

ازآن پس انجمن به اتحادیه ای توانمند بدل شد که با هم فکری کارشناسان خود مشکلات کارگردانان دانمارکی در زمینه های حقوقی و شرایط کاری را حل و فصل می کند.کارگردانان دانمارکی در مباحث عمومی پیرامون مقولات سینمایی مشارکت می کنند ودرموارد نقض حقوق ایشان،انجمن به نیابت از آنها در جلسات دادگاه شرکت می کند.

در سطح بین المللی،کارگردانان دانمارکی عضو«انجمن کارگردانان فیلم اسکاندیناوی»(1)،عضو«فدراسیون اروپایی کارگردانان دیداری شنیداری»(2) وعضو «انجمن جهانی پدیدآورندگان آثاردیداری شنیداری»(3) هستند.

این انجمن اکنون بیش از 360 عضو دارد که در زمینه های گوناگونی چون پویانمایی،فیلم هنری،برنامه های تلویزیونی و فیلم های بلند سینمایی فعالیت دارند.


متن فارسی بیانیه


ما تصاویری که آنها با تلفن های همراه اشان گرفته بودند را دیده ایم وشهادت های عینی آنها را در اینترنت شنیده ایم.هیچ کس تصویر وحشتناک کشته شدن آن دختر جوان را فراموش نخواهد کرد.

حالا،زندگی،قدرت و هنر همکاران ایرانی ما تهدید شده است.دولت ایران آنها را با سانسور مواجه کرده و آزادی بیان را از میان برده است.فیلم سازان نمی توانند فیلم های شان را بسازند یا داستان های شان را تعریف کنند.روشنفکران و هنرمندان زندانی شده اند و به خاطر عقایدشان محاکمه و مجبور به اعتراف های دروغین شده اند.

وقتی بیان هنرمندانه وقایع جرم محسوب می شود،رسانه نقش مهمی پیدا می کند.این لحظه ای است که آنها بیش تر از همیشه به ما نیاز دارند.

فیلم سازان دانمارکی مخالف هرنوع سانسوری هستند و می خواهند حمایت شان را از کارگردانان ایرانی که سومین جشنواره بین المللی سینما حقیقت را تحریم کرده اند،عنوان کنند.

فیلم سازان ایرانی از ما و دیگر همکاران شان در سراسر دنیا خواسته اند که در این موقعیت آنها را حمایت کنند.بیایید برای رسیدن به صدای آنها،کمک شان کنیم.

این پیام را منتشر کنید.

متن انگلیسی بیانیه
Threatened on mouth and bread

We have seen the pictures from their cellphones and heard their eyewitness descriptions from the net. Nobody will forget the horrible killing of the young female student

Right now our Iranian colleagues are threatened on their life, bread – and art. The government in Iran has introduced censorship, and freedom of expression is subdued

The directors cannot make their films or tell their stories. Intellectuals and artists are imprisoned and tortured for their opinions and pressured to make false confessions
When art is threatened on its mouth, the media have an important role. This is the moment where they are most needed

Danish Filmdirectors are against censorship of any sort and want to express their support for the Iranian directors’ boycott of Cinéma Verité, International Documentary Film Festival, which was scheduled to present its third edition in October2009

The Iranian Filmdirectors have asked us and colleagues around the world for support in this situation
Let us help them get a voice – distribute this message

Statement from Danish Filmdirectors


متن دانمارکی بیانیه

Truet på mund og brød

Vi har set billederne fra deres mobiltelefoner og hørt deres øjenvidne beskrivelser fra nettet. Ingen glemmer det makabre drab på den unge kvindelige student xxx

I øjeblikket er vore Iranske kolleger truet på deres liv, deres brød - og kunst. Styret i Iran har indført censur og ytringsfriheden er under pres

Instruktørerne må ikke lave deres film og fortælle deres historier. Og intellektuelle og kunstnere fængsles og tortureres for deres mening og afpines falske tilståelser

Når kunsten er truet på sin mund - har netop medierne og billederne deres afgørende rolle og deres eksistensberettigelse

Danske filminstruktører tager afstand fra censur af enhver art og støtter op omkring de Iranske instruktørers boykott af Cinema Verité, International Documentary Film Festival, som skulle præsentere sin tredie udgave i Teheran i oktober 2009

De iranske filminstruktører har henvendt sig til os og til kolleger rundt omkring i verden og bedt om støtte
Lad os hjælpe dem med at få en stemme - rundsend denne mail

Danske Filminstruktører udtaler


1.SNF
the Nordic Film Director's Association

2.FERA
Federation Européene des Réalisateurs de L'Audiovisuel

3.AIDAA

Association Internationale des Auteurs de L'Audiovisuel

onsdag den 23. september 2009

فردين معصومی علیرغم حضور فعال سفارتیها با نشان سبز بروي سکوي دوم قهرماني جهان ايستاد


مسابقات کشتی جام جهانی در دانمارک در دو روز اول آن برای ایران پر ثمر بوده و یکی از بهترین جام جهانی های سالهای اخیر برای کشتی ایران بوده است
پریروز قهرمان 66 کیلوی ایرانی مهدی تقوی بعد از شکست کشتی گیر روسی در فینال مدال طلای این وزن را به گردن آویخت و مراد محمدی هم به مقام پنجم دست یافت. دیروز هم فردین معصومی توانست مدال نقرۀ وزن 120 کیلو را از آن خود کند و با شالبند سبز بر روی سکوی قهرمانی بایستد .
این مسابقات تا تاریخ 27 سپتامبر ادامه خواهد داشت و ورزشکاران وزنهای دیگر کشتی آزاد و فرنگی در روزهای اینده به رقابت خواهند پرداخت.
متاسفانه به علت برگزاری مسابقات در شهری دور از پایتخت ودیگر شهرهای ایرانی نشین دانمارک
نمیتوانیم هر روز در مسابقات شرکت کنیم ولی انجمن ابران آزاد در تدارک برنامه هماهنگی با دیگر ایرانیان برای حضوری قاطع در روز شنبه 26 سپتامبر است تا ضمن حمابت از قهرمانانمان, به مزدوران سفارتی که برای تشویق تیم ایران بسیج شده اند جواب دندان شکنی بدهیم. دوستان, هموطنان ایرانی مقیم اروپا, روز شنبه به ما بپیوندیدسند تجاوز


برای دیدن تصویر کامل بر روی ان کلیک کنید
این یک صفحه از بولتن داخلی حزب موتلفه اسلامی است. یا بولتنی است که دراختیار رهبری موتلفه اسلامی قرار می گیرد. یکی از خوانندگان پیک نت آن را جهت انتشار برای ما فرستاده است. نمی دانیم تمام این صفحه تاکنون جائی منتشر شده یا نه، اما میدانیم که یک پاراگراف آن قبلا در سایت موج سبز و یا جرس منتشر شده بود. همان که درباره تخلفات در کهریزک است و اکنون که کل صفحه برای ما فرستاده شده، بخش های دیگری را نیز در آن یافته ایم که صریح تر از آن پاراگراف به جنایات اشاره شده است. در کنار این بخش ها خط کشیده شده است.

نقل از:http://www.peiknet.com/

mandag den 21. september 2009

!اون هلال ماهی که خامنه ای رؤیت کرد

ابن طنز از ایران برام از طریق ای میل رسیده و نویسندش برام ناشناسه

عـيـد مـا ديـروز بـود امـا مـبـارك !
.

ستاد تماشاي كره ماه واقع در شعب ابي طالب كه هنوز بخاطر ديروز از مومنان واقعي دلخور است كه ده تايشان نيامدند بيرون ولي دشمن لامذهب اينهمه آمده بود اعلام كرد امشب بعد از دستگيري سه نوه ي ديگر آيت الله منتظري درحاليكه هنوز دو نوه ي ديگر براي دستگيري در هفته آينده باقي مانده اند ، آيت الله منتظري را دم در مشاهده نمود و به اين ترتيب هلال ماه روئيت شد . اين درحاليست كه ستاد استهلال در راهپيمائي ديروزبا مشاهده خاتمي و كروبي و موسوي نصف ماه را ديده بود ولي به روي خودش نياورده بود تخم جن . برخي خبرها نيز كه طبق روال چون احتمال دارد راست باشد بنابراين از رسانه هاي دشمن پخش ميشود حاكي از آنست كه پنج ميليون ماه كامل براي استهلال ديروز وسط خيابان بود ديدنش چشم بصيرت ميخواست كه ستاد استهلال ندارد . اين ستاد ضمن تكذيب اين مطلب گفت دهن سرويس ها ! حالا تا شيش ماه مارو ول نكنيد در و ديوار را ربط بدهيد به ديروز ها !

به همين مناسبت دفتر رهبري كه اخيراً از بس معظم عليه واجب النماز ميشود حرفي براي بيانيه دادن ندارد و الآن هم چشم ندارد ما را ببيند بمناسبت عيد سعيد فطر كه با ترور نماينده كردستان در مجلس خبرگان مقارن شده است تا اطلاع ثانوي عزاي عمومي اعلام كرد . اين ترور كوردلانه كه مثل ساير ترورها با دستور مستقيم هيچكسي و احتمالاً كار عمه من باشد در حالي اتفاق افتاد كه معاون رئيس جمهور درحاليكه مي دويد به كردستان رفت . البته خلاف ادب است ولي تا بوده اينطوري بوده كه هر وقت جائي بادي صادر ميشده مقصر خودش زودتر از بقيه ميگفته پيف !

برخي كارشناسان استهلال معتقدند اين شب عيدي اگر قرار به ديدن ماه بود سه برج پيش ندا و سهراب و منوچهر و ترانه و محسن و بقيه ديده ميشدند همانموقع عيد ميشد . برخي ديگر نيز ميگويند ستاد استهلال بجاي اينكه براي ديدن ماه چار قاچ بشيند زل بزند به طاق آسمان يكسر برود 209 اوين الآن كلي ماه و ماهواره آنجا نشسته . يك منبع الدنگ كه چون ريش داشت فكر ميكرد نخود آش است با اشاره به احمدي نژاد گفت اينجا هم يك ماهواره نشسته ببينيدش . كارشناسان استهلال با رد اين خبر گفتند : الاغ ! ما كارشناس استهلال هستيم كارشناس اسهال نيستيم كه اين ا.ن را ببينيم !

بالاترینیها را چه میشود؟

بالاترینیها را چه میشود؟
یکی خواهشأ بمن توضیح بده که چرا این همه کم لطفی از طرف اکثریت کاربران بالاترین در مورد ما خس و خاشاک های تبعیدی مقیم کشورهای کوچک اروپایی اعمال میشه؟ مگه ماها چه گناهی کرده ایم که تو یه کشور کوچک افتاده ایم, تعدادمون کمه و کاربران دیگری رو هم نمیشناسیم که بتونیم باند خودمون رو تشکیل بدیم تا لینکای همدیگه رو داغ کنیم؟
خبرها یی که خود من از فعالیتهای ایرانیان در دانمارک به بالاترین فرستاده ام تا بحال فقط یکیشون جزو خبرهای داغ اومده در حالی که تمام این خبرا تو سایت دنباله که کاربران بسیار کمتری دارد داغ شده.
دیشب خبری رو فرستادم در مورد مسابقات جام جهانی کشتی در دانمارک با حضور قهرمانان ملی پوش ایرانی و دعوت ایرانیان به حضور گسترده و هماهنگ در ورزشگاه. این خبر مهم که به ما امکانی استثنایی برای نشان دادن همبستگیمون به جنبش به پا خاسته شده در ایران در مقابل دوربینهای پخش مستقیم بین المللی رو میده. علیرغم عجز و درخواست من در ابتدای مطلب برای داغ کردنش فقط 5 تا رای آورد . خبرهایی دیگری که صحبتش رو میکنم از قبیل سبز کردن سفارت در کپنهاک, شعار نویسی بر روی دیوار سفارت, بزیرآوردن پرچم جمهو ری اسلامی در سفارت بوده که هیچکدومشون داغ نشده اند در حالی که خبرهای مشابه و حتی کم رنگ تری که از دیگر کشورهای بزرگ اروپایی و آمریکایی که طبیعتأ کاربران بیشتری هم دارند فرستاده میشوند نه تنها یکبار بلکه چند بار علیرغم تکراری بودنشان داغ شده اند
دوستان بخود آیید, بالاترین امکانی عالی برای خبررسانی بین ایرانیان در سراسر دنیا است با این پسرخاله بازی ها و همشهری بازی ها لوثش نکنید!
#به علت نداشتن انرژی از تنها بالاترینی که میشناسم خواهش کردم لینک را بفرستد

søndag den 20. september 2009

مسابقات جام جهانی کشتی در دانمارک, فرصتی برای نشان دادن همبستگی با مردم ایران
فردا, دوشنبه 21 سپتامبر سوت آغاز مسابقات جام جهانی کشتی با شرکت قهرمانان تیم ملی ایران در شهر هرنینگ دانمارک به صدا در خواهد آمد.
تیم ملی ایران در دو رشته فرنگی و آزاد مردان حضور بهم خواهد رساند و از مدعیان مطرح این مسابقات میباشد.
ما اعضای انجمن ایران آزاد(ایرانیان مقیم دانمارک) بدینوسیله هموطنان ایرانی مقیم اروپا رادعوت به شرکت در این مسابقات میکنیم تابتوانیم با حضور گسترده, ضمن تشویق ملی پوشانمان, همبستگی خود را نیز با جنبش ضد دیکتاتوری ایران به گوش جهانیان برسانیم.
این مسابقات بصورت زنده از طریق ماهواره به سراسر جهان پخش خواهد شد.
به همین منظور انجمن ایران آزاد روز شنبه 26 سپتامبر را برای گرد هم آیی هر چه بیشتر ایرانیان انتخاب کرده و تدارکاتی نیزدر همین مورد در حال انجام شدن است. ایرانیان مقیم کپنهاگ و شهرهای دیگر دانمارک در این روز با هماهنگی در این مسابقات شرکت خواهند کرد و ما امیدواریم هموطنان دیگر اروپا و مخصوصأ سوئد آلمان و انگلستان به ما بپیوندند.
برای اطلاعات بیشتر و رزرو بلیط میتوانید به سایت فدراسیون کشتی دانمارک مراجعه کنید
www.wwc2009.dk و
http://www.wwc2009.dk/?sc_lang=en
آدرس سایت ایران آزاد
www.fritiran.dk

عینک مخصوص ا.ن از ترس نابینایی به خاطر تشعشعات هاله دور سرش

پاتک احمدی نژاد برای تکذیب اخبار فشار بر اقلیت ها با بردن نماینده های اقلیت های مذهبی به سازمان ملل


خبر از روزنامه کیهان گرفته شده:http://www.kayhannews.ir/880628/2.HTM


احمدی نژاد سخنران اولين روز مجمع عمومي سازمان ملل

احمدي نژاد سخنران اولين روز از مجمع عمومي سازمان ملل در نيويورك خواهد بود.
به گزارش خبرگزاري ها رئيس جمهور ايران 31 شهريورماه تهران را به مقصد نيويورك ترك مي كند و يك مهرماه در مجمع عمومي سازمان ملل سخنراني مي كند. جلسات عمومي مجمع سازمان ملل تا شنبه (4 مهرماه) ادامه خواهد داشت. در نشست امسال، 86 نفر از رهبران كشورها، سه معاون رئيس جمهور، 36 نفر از سران دولت، هشت معاون نخست وزير، 55 وزير امور خارجه و 23 معاون وزير شركت مي كنند.
به گزارش ايلنا در ميان همراهان رئيس جمهور ايران در سفر امسال، براي نخستين بار نام همه نمايندگان اقليت هاي ديني در مجلس شوراي اسلامي به چشم مي خورد.
پيشتر خبرهايي مبني بر اعمال فشار بر اين نمايندگان براي همراهي با احمدي نژاد منتشر شد كه از سوي نمايندگان اقليت تكذيب شد.
در همين حال يكي از نمايندگان اقليت ديني با تاكيد بر همراهي با رئيس جمهور گفت: هنوز ويزاي اين نمايندگان صادر نشده است.

بسیج حشری شده و بعد از تجاوز در زندانهای ایران نوبت فرعونیان و صهیونیستها رسیده

lørdag den 19. september 2009

انتشار عکس اون دختر 16 ساله ای که انرژی هسته ای رو تو خونشون تولید کرده بود

البته برای صرفه جویی در مصرف انرژی بجای اورانیوم میتوان از هستۀ خرما و هلو هم برا شلیک استفاده کرد

گفتگوی تمدنها به شیوه جمهوری اسلامی

fredag den 18. september 2009

دفتر ایران ایر در کپنهاگ در شب قدس


خایه مالان سفارتی روزای آخرتونه


شعارنویسی دیشب روی دیوار سفارت جمهوری اسلامی در کپنهاگ دانمارک
علیرغم تلاش مزدوران سفارت در صبح زود برای شستن رنگ شعارها همچنان قابل رؤیت است.
مرگ بر جمهوری اسلامی, مرگ بر احمدی نژادو خامنه ای از دیگر شعارهای نوشته شده بر روی دیوار سفارت بود: FREE IRAN

søndag den 13. september 2009

پایگاهی جدید برای سپاه پاسداران ایران در دانمارک

پایگاهی جدید برای سپاه پاسداران ایران

از: Lars Hedegaard

شورای شهر کپنهاگ وقتی که چراغ سبز را در مورد ساخت مسجد بزرگی که قرار است در خیابان ویبه وی(1) واقع در شمال غربی شهر کپنهاگ ساخته شود را داد به تکلیف خود درست عمل نکرده بود.
چندین منبع در همین رابطه باتماسی که سایت خبری ساپهو(2) با آنها گرفته توضیح داده اند که انجمن اهل بیت که مسئولیت ساخت این مسجد(مسجد امام علی) را به عهده گرفته است مستقیمأ از طرف بالاترین مقامات سپاه پاسداران ایران از لحاظ مالی تأمین و هدایت می شود, آنهم سپاه پاسدارانی که که در حال حاضر قدرت اصلی را در ایران در دست دارد.
بنا بر توضیح علیرضا نوری زاده رییس بخش مرکز مطالعات ایران و عرب در لندن, مهدی خادمی که مسئول ساخت این پروژه است و تازگیها نیز مقدس شده است تا سال 2004 در سپاه پاسداران ایران در بخش عقیدتی فعالیت می کرده است.

تبلیغات و شستشوی مغزی

بخش عقیدتی سپاه پاسداران به گفته علیرضا نوری زاده در رابطه با تبلیغات و شستشوی مغزی جوانان ایرانی چه در داخل و چه در خارج از ایران تخصص و مهارت دارد.
مرکزی که قرار است در شمال غربی کپنهاک ساخته شود فقط یکی از 68 مرکز مشابه ای است که در نقاط مختلف جهان احداث شده اند که مستقیمأ از تهران اداره و از لحاظ مالی تأمین میشوند.
به گفتۀ نوری زاده کل بودجۀ این عملیات در سراسر جهان مبلغی بالای یک میلیارد دلار در سال است.
نوری زاده همچنین توضیح میدهد که بودجۀ 6 ملیون دلاری مرکز دانمارک در سال 2004 اکنون به 11 ملیون دلار افزایش پیدا کرده.
این انجمن در ابتدا و قبل از انقلاب و روی کار آمدن آیت الله خمینی قرار بود بزرگترین مسجد اروپا را در شهر هامبورگ احداث کند. این مربوط یه سالهای 1961 تا 1965 میشود و در آن زمان این مرکز توسط آیت الله محمد حسن بهشتی یکی از مهمترین هم پیمانان و یاران خمینی اداره میشد. همه این به اصطلاح امامانی که برای این مساجد استخدام میشوند از طرف دولت تهران انتخاب شده اند که در حقیقت جاسوسان رژیم ایرانند.
به گفته پتکین آذرمهر, خبرنگار دیگر ساکن لندن که سابت خبری ساپو با وی نیز تماس داشته است, شستشوی مغزی ایرانیان و دیگر مسلمانان جهان و اشاعه و تبلیغ ایدئولوزی فاشیستی که حاکم بر ایران است از وظایف مساجد علی بحساب می آید.
آذرمهر همچنان می افزاید این مراکز مشکلات مالی ندارند چون سپاه پاسداران ایران که عامل اصلی اختناق در ایران بعد از انتخابات است حدود 70 در صد از اقتصاد ایران را در دست دارد.
سپاه تا دندان مسلح پاسداران صاحب مراکز قدرتمند اقتصادی و دیگر از قبیل رسانه همگانی است و بودجۀ فعالتهای خود را از طریق قاچاق مواد مخدر و مشروبات الکلی تأمین می کند. علاوه بر آن سپاه پاسداران حق اول بستن قراردادهای سود دهنده در کشور را دارد.
در حال حاضر صاحبان قدرت در ایران خود را مسلمانان معتقد جا میزنند ولی در واقع این نازیسم است که لباس خود را عوض کرده.
آذرمهر می افزاید:حکومت ایران هیچ اعتقاد و مذهبی ندارد. هدف اصلی آنان جنایت و خفقان شدید بر علیه کسانی است که منافعشان را به خطر می اندازند.

مقابلۀ نهایی

علیرضا نوری زاده هم با این تحلیل آذرمهر موافق بوده و اضافه میکند که از دیگر وظایف مساجد امام علی میتوان از اعزام جوانان ایرانی مقیم کشورهای غربی به ایران نام برد تا آنان را برای روز مقابله تهایی با غرب آموزش دهند.
نوری زاده می افزاید مرکزی که قرار است در دانمارک ساخته شود نقش مهمی در استراتژی کشورگشایی رژیم ایران بازی می کند چون مقامات امنیتی دانمارک از سالهای دهه 80 تا بحال هیچ علاقه ای برای زیر نظر گرفتن جاسوسان ایرانی نداشته اند.
یکی از وظایف دیگر مسجد امام علی در کپنهاک جلو گبری از در هم آمیختن و آشنایی شیعیان باجامعۀ دانمارک خواهد بود

آدرس مسجد-1: Vibevej 25-27
2- آدرس لینکsappho: http://www.sappho.dk/stormoskeen-bliver-fremskudt-base-for-den-iranske-revolutionsgarde.htm

فیلم سوم علامه زاده در مورد تجاوز در زندانهای ایران

فيلم و سندی تازه از رضا علامه زاده در مورد تجاوز به زندانیان حوادث پس از انتخابات . ر حالی دارم این یادداشت را می نویسم که بیش از بیست و چهار ساعت است که چشم به هم نگذاشته ام و دستکم دوازده ساعت است که از پشت کامپیوتر برای تدوین فیلمی که در زیر برایتان می گذارم برنخاسته ام. چون نه این فیلم نیاز به توضیح دارد و نه من جان توضیح دادن، تنها آرزو می کنم که آن را بپسندید.
برای دیدن فیلم روی سر تیتر کلیک کنید

fredag den 11. september 2009

افاضات خمینی

نمونه هایی از رساله دانشمند بزرگ اسلام روح الله
خمينی

۱- کسیکه آلتش را بریده اند اگر کمتر از
مقدار ختنه گاه را هم داخل فرج کند، روزه اش باطل میشود ولی اگر چنین کسیکه آلتش را بریده اند شک کند که دخول شده یا نه، روزه اش
صحیح است.

۲- اگر کسی حیوانی را وطی کند (یعنی از اون کارهای بد با حیوون بی زبون!!!) و
منی از او بیرون آید، غسل تنها کافی است. و اگر منی بیرون نیاید چنانچه پیش از وطی
وضو داشته باشد باز هم غسل تنها کافی است و اگر وضو نداشته باشد، احتیاط واجب آنست
که غسل کند و وضو بگیرد.

۳- اگر کسی با اسب و الاغ و قاطر وطی کند
(کارهای خیلی بد!!!) گوشت آنها حرام میشود و باید آنها را از شهر بیرون ببرند و د ر
جای دیگر بفروشند.

۴- اگر کسی با گاو و گوسفند و شتر نزدیکی
کند، بول و سرگین (شاش) آنها نجس میشود و باید آنها را بدون آنکه تاخیری بیفتد آن
حیوان را بکشند و بسوزانند.

۵- دختران عمه و خاله بر کسیکه با مادر آنها یعنی با عمه یا خاله خود زنا کرده
باشد، حرام میشوند، اما اگر به عمه یا خاله به شبه دخول کرده باشد، حرام نمی
شود.

۶- اگر انسان جماع کند و به اندازه ختنه گاه یا بیشتر داخل شود، چه در زن باشد
چه در مرد چه در قبل (جلو) و چه در دبر (پشت) چه بالغ باشد چه نابالغ گرچه منی
بیرون نیاید هردو جنب (نجس) میشوند. ولی اگر شک کند که بمقدار ختنه گاه داخل شده یا
نه، غسل بر او واجب نیست.

۷- زنی که عقد دائمی شده نباید بدون اجازه
شوهر از خانه بیرون رود و باید خود را برای هر لذتی که شوهرش میخواهد تسلیم او کند
و اگر در این موارد اطاعت شوهر را نکند گناهکار است و حق غذا و لباس و منزل
ندارد.

۸- اگر با مادر یا خواهر کسی ازدواج نماید و
بعد از ازدواج با آن کس لواط کند، آنها بر او حرام
نمیشوند.

۹- اگر کسی با عمه یا خاله خود زنا کند، دختر آنها را نمی تواند بگیرد، ولی
اگر دختر آنها را عقد کرده و بعد با آنها زنا کند، عقد آنها اشکالی
ندارد.

۱۰- زنهای سیده بعد از تمام شدن ۶۰ سال یائسه میشوند و زنهایی که سیده
نیستند بعد از تمام شدن ۵۰ سال یائسه
میشوند.

۱۱- اگر
ملخ را با دست یا وسیله دیگری زنده بگیرند، بعد از جان دادن خوردن آن حلال است ولی
اگر ملخ مرده ای در دست کافر باشد، حلال نیست.
۱۲- وطی
در دبر زن حائض کفاره ندارد.
۱۳- زنى كه صيغه
شده اگر چه آبستن شود حق خرجى ندارد.
براستی که خدای
محمد "الله" منتی بر بشرییت گذاشتند و عالمی نابغه چون روح الله خمينی را در اواخر
قرن بيستم فرستادند تا ایشان از آداب و رسوم نزیکی با خردسالان یا عمه و خاله یا
حتا از مقاربت با حیوانات از جمله خر، گاو، گوسفند و شتر بگویند و کتاب بنویسند و
تکلیف مسلمانان را روشن کنند. وگرنه در نبود ایشان مسلمانان از کجا باید میدانستند
که مثلاً اصول مقاربت با گوسفند با اصول مقاربت با خر فرق
میکند.

ولی سوال
اینجاست که چطور خمينی، این بیمار روانی عقب مانده، یکمرتبه بر مردمی که فرهنگشان و
تاریخ تمدنشان برای همگان شناخته شده بود به رهبری رسید؟

آیا این بخاطر این نیست که شاه ایران، دولت و مسئولان هنوز رودربایستی
دینی با مردم
داشتند؟

آیا چهره کریه اسلام و صورت واقعی آخوندهای شیادی چون خمينی برای
شاه و دولت ایران نمایان نشده بود؟

شاه ایران معتقد بود که فتنه انقلاب دسیسه ای از طرف خارجیان بوده و خمينی و
مردم توسط آنان تحریک شدند؛ ولی برای بی اثر کردن این دسیسه و ریشه کن کردن اسلام و
ارتجاع سیاه چه کسی بهتر از خود آنها و اراجیفشان؟ آیا این بهتر نبود تا کتابها و
رساله ایشان ممنوع نمی شد و آزادانه در اختیار مردم قرار میگرفت و حتا نظرات و
رساله ایشان به بحث و گفتگو در تلوزیون کشیده میشد تا مردم خودشان در مورد ایشان
قضاوت کنند؟ کدام ایرانی آزاده ای میتوانست قبول کند گفته ایشان را که از جمله
معتقد است " مردم مانند گوسفندند و فقیه مانند شبان و مردم از آنجا که جاهل و ناقص و
ناکامل و صغیرند و شعور ندارند نیازمند کمالند و شرعاً احتیاج به قیم
دارند"؟
برگزیده ای از
فرمایشات امام خمينی

برای اینکه به شباهت گفتار امام خمینی با دیگر امامان جورواجور اسلامی و
همچنین قرآن پی ببرید قسمتی از گفتار او را پیش و پس از انقلاب میتوانید
بخوانید. طبق
قوانین اسلام تقیه (دروغ) حلال است البته بشرط آنکه برای گسترش اسلام باشد.
یعنی انسان میتواند هر نوع دروغ و دونگی که دلش خواست سر هم کند و بگوید، مادای که
به نفع اسلام تمام شود. و این دقیقاً همانکاری است که روح الله خمینی جانشین بحق
امام زمان کرد.
پس از انقلاب
پیش از انقلاباین جنایتکارها که در
بازداشت هستند متهم نیستند بلکه جرمشان محرض است؛ باید فقط هوییت آنها را
ثابت کرد و بعد آنها را کشت. اصلاً احتیاج به محاکمه آنها نیست. هیچگونه
ترحمی درمورد آنها مورد ندارد. ما معتقدیم که مجرم اصولاً محاکمه ندارد و
باید او را کشت.

پیام به ملت ۹ تیر
۱۳۵۹


اینها برای تحمیل قدرت
خودشان تشبث می کنند به یک عده چماغ بدست. زیر سایه چماغها میخواهند زندگی
کنند. ما حکومتی را میخواهیم که برای اینکه یکدسته میگویند مرگ بر فلان کس
آنها را نکشند.

سخنرانی پاریس ۱۲ آبان
۱۳۵۷به آنها که از دمکرسی حرف
میزنند گوش ندهید. آنها با اسلام مخالفند. میخواهند ملت را از مسیر خودش
منحرف کنند. ما قلمهای مسموم آنهایی را که صحبت ملی و دمکراتیک و اینها را
میکنند میشکنیم.

قم ۲۲ اسفند
۱۳۵۷


حکومت اسلامی ما اساس کار
خود را بر بحث و مبارزه با هر نوع سانسور میگذارد.

مصاحبه با رویتر ۴ آبان
۱۳۵۷در انقلابی که در ایران
حاصل شد در سرتاسر این مملکت فریاد مردم این بود که ما اسلام میخواهیم. این
مردم قیام نکردند که مملکتشان دمکراسی باشد.

قم ۱۹ آذر
۱۳۵۸


در حکومت اسلامی همه افراد
دارای آزادی کامل در هر گونه عقیده ای خواهند بود.

مصاحبه با سازمان عفو بین الملل ۱۹ آبان
۱۳۵۷مردم باید پند بگیرند از
آن مادری که پسرخود را آورد و بدست محاکمه سپرد و آن پسر اعدام شد. این یکی
از نمونه های اسلام است و دیگران هم باید همینطور باشند. اولادها و برادرها و
فرزندان خودشان را اگر نصیحت نپذیرفتند معرفی کنند تا ه مجازات خود
برسند...

شهریور
۱۳۶۰


با اعمال زور و شکنجه و
اعمال خلاف انسانی هزاران نفر در ایران از بین رفته اند و
میروند.

المستقبل آبان
۱۳۵۷همه متصدیان روحانی که
هستند الان در مقامات بالا از بابت این است که می بینند که کسان دیر نخواهند
توانست اداه این کشور را آنطور بکنند که اسلام میخواهد. بدون انها نمیشود
اداره کرد مملکت را. ما جواب خدا را چه بدهیم؟

جماران ۹ شهریور
۱۳۶۱


مقامات روحانی شیعه قصد
ندارند خودشان در ایران حکومت کنند. در ایران اسلامی علما خودشان حکوت
نخواهند کرد و فقط اظر و هادی امور خواهند بود. حکوت مملکت در همه مراتب خود
تحت نظارت و ارزیابی و انتقاد عمومی خواهد بود.

آبان
۱۳۵۷اقتصاد مال خر است. مردم
ما برای اسلام انقلاب کرده اند نه خربزه.

شهریور
۱۳۵۹


در حکومت اسلامی از
درآمد نفت روزی ۷۸ تومان (مطابق۱۰ دلار در سال ۵۷) به هر ایرانی تعلق
میگیرد. آب و برق هم برای همه مجانی است.

سخنرانی پاریس ۲۰ مهر
۱۳۵۷دانش آموزان عزیز باید با
کمال دقت اعمال وکردار دبیران و معلمین را زیر نظر بگیرند که اگر خدایی
ناکرده در یکی از آنها انحرافی ببینند بلافاصله به مقامات و مسئولان گزارش
نمایند و خود دبیران و معلمین با هوشیاری مواظب همکاران خود باشند تا اگر
بعضی از آنان خواستند افکار انحرافی خود را تدریس و به فرزندان اسلامیان القا
کنند از آنان جلوگیری نمایند و در صورتی که فایده نبخشید با قاطعییت مطلب را
با مسئولان در میان بگذارند.

فرزندان عزیزم خود نیز از
یکدیگر به بهترین وجه مراقبت کنند و در صورتیکه مشاهده کردند که بعضی از
دشمنان در لباس دوست و همشاگردی میخواهند آنانرا جذب گروه خود کنند به مقامات
مسئول معرفی نمایند و سعی کنند اینکار را مخفیانه انجام دهند. مادران و پدران
متعهد از رفت و آمدهای فرزندانشان سخت مراقبت کنند و آنانرا زیر نظر
بگیرند.

پیام به ملت ۱ مهر
۱۳۶۱


دانشگاه تعطیل است،
نمیگذارند کار کنند، میریزند توی دانشگاه و زن و مردش را میزنند، یا زخمی
میکنند یا میگیرند و میبرند و در حبسها دانشجویان را کتک میزنند و
میکشند.

سخنرانی پاریس ۲۰
مهر
۱۳۵۷

torsdag den 10. september 2009

tirsdag den 8. september 2009

جنبش

کاریکاتوری از وبلاگ عبدالقادر بلوچ


9/08/2009

سی سال آموزش اسلام و اینم نتیجش

onsdag den 2. september 2009

گزارش تفصیلی نقض حقوق بشر پس از انتخابات در ایران فعالان حقوق بشر در ایران

چهارشنبه، 11 شهریور ماه 1388 برابر با
2009 Wednesday 02 September
گزارش تفصیلی نقض حقوق بشر پس از انتخابات در ایران
فعالان حقوق بشر در ایران

آنچه درلینک زیر می آید، گزارش دوم و تکمیلی مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران است که پیشتر در نسخه اولیه خود با نام "خرداد خونین" منتشر شده بود، این گزارش در برگیرنده رویدادها، نقض حقوق بشر و اقدامات دستگاه امنیتی پس از انتخابات در محدود زمانی 22 خردادماه تا ابتدای شهریورماه سال 1388 است.
این گزارش ضمن ارائه تعاریف کلی از انتخابات و معیارهای انتخابات سالم، به بررسی اعتراضات مردمی و خشونت نیروهای نظامی میپردازد، مجموع گزارشات کلی از بازداشتهای جمعی افزون بر پنج هزار شهروند، ارائه آمار از 77 جان باخته خشونتهای اخیر و همچنین مشخصات قریب به 1137 بازداشت شده، قسمتهای دیگر این گزارش را تشکیل می دهد.

http://www.iranpressnews.com/source/064873.htm

شاعر ناشناس

http://www.iranian.com/main/blog/khar-24 لینک
به تازگی دفتر شعری در تهران پیدا شده است که صاحب نظران در حال بررسی برای یافتن شاعر آن هستند. البته شاعر نام خلاصه شده ی خود را به صورت «ا.ن» زیر شعر ها آورده است.

چند اثر از وی در زیر می آید:
اهل تهرانم
روزگارم بد نیست
چاه نفتی دارم
پول گازی
سر سوزن عقلی
رهبری دارم
بهتر از گاو دوان
دوستانی، دستشان داغ ودرفش
و سخنگویی که همین نزدیکیست
لای این شب بوها
گوییا می شاشد
پای آن کاج بلنداهل تهرانم
ازهمان روزکه خوردم پپسی
توی میدان ولیعصر شدم تهرانیا.ن
............ ......... ......... ........اهل تهرانم
پیشه ام حرافیست
گاه گاهی قفسی می سازم توی اوین
تا به آواز جوانی که در آن زندانیست
غم بدبختیتان تازه شود
چه خیالی، چه خیالی، می دانم
همشون بی جانند

خوب می دانم
حاصل دولت من بی نانیستا.ن

............ ......... ......... ....من مسلمانم
بر سرم هاله ی نور
جانمازم پرچم
مُهرم زور

قصر سجاده من

من وضو با خون
مردم پیر و جوان می گیرم
من نمازم را پی تکبیرةالحرام فقیه
پی قدقامت شورای نگهبان خواندم


کعبه ام بر لب چاه
کعبه ام در توی
جمکران افتادست


کعبه من مث یک زندانی
می رود راه به راه
می رود بند ببند

حجرالاسود من
کله ی تار و سیاه اوباماست

ا.ن

............ ......... ......... ...


اهل تهرانم
نسبم شاید برسد
به یه هندونه ی کالی در چین

نسب من شاید
به پسر عمه چاوز برسد

رهبرم بی خبر از خواب پرید
جنّتی زیبا شد

مرد بقال از من پرسید
چند مثقال کراک می خواهی؟
من از او پرسیدم
رأی مفت سیری چند؟

ا.ن