torsdag den 24. september 2009

انجمن فیلم دانمارک جشنواره سینما حقیقت را یخاطر سانسور و خفقان تحریم کرد

فیلم سازان دانمارکی «جشنواره سینما حقیقت»تهران را تحریم می کنند.انجمن کارگردانان سینمای دانمارک با درج بیانیه ای در صفحه نخست وبسایت خود،خبر ازپشتیبانی وهمراهی با مستندسازان ایرانی داده است.این انجمن که در سال 1956 بنیاد نهاده شده به حقوق فیلم سازان دانمارکی رسیدگی می کند ودرزمینه قراردادهای کاری بیش از 360 عضو خود به مذاکره می پردازد.انجمن کارگردانان دانمارکی درقالب یک گروه علاقمند به مشارکت در مباحث عمومی پیرامون مقولات سیاست گذاری سینمایی آغاز به کار کرد.این انجمن کرسی ای درهیات کانون فیلم دانمارک دارد و از سال های 1970 درزمینه مذاکرات جمعی پیرامون قراردادهای اعضا خود فعال است.

در سال 1990،مجمع عمومی دانمارک از کارگردانان سینمای این کشور درخواست کرد که اتحادیه ای تشکیل دهند و حقوق و شرایط کاری خود را به گونه فعال تری بهبود بخشند.این درخواست پس از آن مطرح شد که شرایط کارگردانان سینمای دانمارک از دید هنری و مالی رو به وخامت نهاده بود.

ازآن پس انجمن به اتحادیه ای توانمند بدل شد که با هم فکری کارشناسان خود مشکلات کارگردانان دانمارکی در زمینه های حقوقی و شرایط کاری را حل و فصل می کند.کارگردانان دانمارکی در مباحث عمومی پیرامون مقولات سینمایی مشارکت می کنند ودرموارد نقض حقوق ایشان،انجمن به نیابت از آنها در جلسات دادگاه شرکت می کند.

در سطح بین المللی،کارگردانان دانمارکی عضو«انجمن کارگردانان فیلم اسکاندیناوی»(1)،عضو«فدراسیون اروپایی کارگردانان دیداری شنیداری»(2) وعضو «انجمن جهانی پدیدآورندگان آثاردیداری شنیداری»(3) هستند.

این انجمن اکنون بیش از 360 عضو دارد که در زمینه های گوناگونی چون پویانمایی،فیلم هنری،برنامه های تلویزیونی و فیلم های بلند سینمایی فعالیت دارند.


متن فارسی بیانیه


ما تصاویری که آنها با تلفن های همراه اشان گرفته بودند را دیده ایم وشهادت های عینی آنها را در اینترنت شنیده ایم.هیچ کس تصویر وحشتناک کشته شدن آن دختر جوان را فراموش نخواهد کرد.

حالا،زندگی،قدرت و هنر همکاران ایرانی ما تهدید شده است.دولت ایران آنها را با سانسور مواجه کرده و آزادی بیان را از میان برده است.فیلم سازان نمی توانند فیلم های شان را بسازند یا داستان های شان را تعریف کنند.روشنفکران و هنرمندان زندانی شده اند و به خاطر عقایدشان محاکمه و مجبور به اعتراف های دروغین شده اند.

وقتی بیان هنرمندانه وقایع جرم محسوب می شود،رسانه نقش مهمی پیدا می کند.این لحظه ای است که آنها بیش تر از همیشه به ما نیاز دارند.

فیلم سازان دانمارکی مخالف هرنوع سانسوری هستند و می خواهند حمایت شان را از کارگردانان ایرانی که سومین جشنواره بین المللی سینما حقیقت را تحریم کرده اند،عنوان کنند.

فیلم سازان ایرانی از ما و دیگر همکاران شان در سراسر دنیا خواسته اند که در این موقعیت آنها را حمایت کنند.بیایید برای رسیدن به صدای آنها،کمک شان کنیم.

این پیام را منتشر کنید.

متن انگلیسی بیانیه
Threatened on mouth and bread

We have seen the pictures from their cellphones and heard their eyewitness descriptions from the net. Nobody will forget the horrible killing of the young female student

Right now our Iranian colleagues are threatened on their life, bread – and art. The government in Iran has introduced censorship, and freedom of expression is subdued

The directors cannot make their films or tell their stories. Intellectuals and artists are imprisoned and tortured for their opinions and pressured to make false confessions
When art is threatened on its mouth, the media have an important role. This is the moment where they are most needed

Danish Filmdirectors are against censorship of any sort and want to express their support for the Iranian directors’ boycott of Cinéma Verité, International Documentary Film Festival, which was scheduled to present its third edition in October2009

The Iranian Filmdirectors have asked us and colleagues around the world for support in this situation
Let us help them get a voice – distribute this message

Statement from Danish Filmdirectors


متن دانمارکی بیانیه

Truet på mund og brød

Vi har set billederne fra deres mobiltelefoner og hørt deres øjenvidne beskrivelser fra nettet. Ingen glemmer det makabre drab på den unge kvindelige student xxx

I øjeblikket er vore Iranske kolleger truet på deres liv, deres brød - og kunst. Styret i Iran har indført censur og ytringsfriheden er under pres

Instruktørerne må ikke lave deres film og fortælle deres historier. Og intellektuelle og kunstnere fængsles og tortureres for deres mening og afpines falske tilståelser

Når kunsten er truet på sin mund - har netop medierne og billederne deres afgørende rolle og deres eksistensberettigelse

Danske filminstruktører tager afstand fra censur af enhver art og støtter op omkring de Iranske instruktørers boykott af Cinema Verité, International Documentary Film Festival, som skulle præsentere sin tredie udgave i Teheran i oktober 2009

De iranske filminstruktører har henvendt sig til os og til kolleger rundt omkring i verden og bedt om støtte
Lad os hjælpe dem med at få en stemme - rundsend denne mail

Danske Filminstruktører udtaler


1.SNF
the Nordic Film Director's Association

2.FERA
Federation Européene des Réalisateurs de L'Audiovisuel

3.AIDAA

Association Internationale des Auteurs de L'Audiovisuel

Ingen kommentarer:

Send en kommentar