torsdag den 28. april 2011

تظاهرات روز کارگر در کپنهاگ در همبستگی با مرم ایران
شورای برگزاری اول ماه مه در ایران فراخوان به تظاهراتهایی در شهرهای ایران داده است. جا دارد ایرانیان مهاجر و پناهنده در خارج کشور با حمایت از این فراخوان دامنه این فراخوان را در داخل و خارج گسترش دهند.

اول ماه مه روز همبستگی جهانی طبقه کارگر، روز مبارزه طبقه کارگر با طبقه سرمایه دار و دولتهایشان میباشد. در ایران بحران سرمایه داری به همراه بحران حکومتی موجبات به میدان آمدن جنبش توده ای عظیمی شده است که پس لرزه های آن همچنان سراپای رژیم حاکم را میلرزاند. در کشورهای عربی خاورمیانه رژیمهای دیکتاتوری با مبارزه عظیم کارگران و مردم مواجه هستند. در چنین موقعیتی اول مه مه یک فرصت مناسب برای دخالت طبقه کارگر در مبارزه جاری و تلاش برای ظاهر شدن در نقش رهبر مبارزه مردم میباشد.

کارگران پتروشیمی ماهشهر با اعتصاب شکوهمند و تحمیل مطالباتشان بر کارفرمایان و رژیم جمهوری اسلامی نشان دادند که کارگران میتوانند با اتحاد و تشکل خود حتی در سخت ترین شرائط سرکوب و فشار اقتصادی مبارزه ای را پیش ببرند که هیچ طبقه و قشر دیگری قادر به آن نیست. کارگران میتوانند و باید به رهبر سر سخت همه مردم تبدیل شوند.

شورای برگزاری اول ماه مه در سال 89 با فراخوان به تظاهراتهای توده ای در شهرهای مختلف و برگزاری آن در چندین شهر توانست امکان پذیری این کار و راه را نشان دهد.امسال نیز این شورا در فراخوانی کارگران و مردم را به تظاهراتها و مراسمهایی در شهرهای مختلف ایران دعوت کرده است

اتحادیه های کارگری در دانمارک یک موضوع محوری اول ماه مه امسال را حمایت از مبارزات مردم خاورمیانه قرار دادند. ما ضمن استقبال از این فراخوان و با حمایت از فراخوان شورای برگزاری اول ماه مه در ایران، همه ایرانیان ساکن دانمارک را دعوت میکنیم که در روز همبستگی جهانی کارگران، روز اول ماه مه با شرکت در تظاهراتی که توسط اتحادیه ها و احزاب چپ در مرکز شهر برگزار میشود، ضمن گرامیداشت این روز، همبستگی خود را با کارگران جهان و از مبارزه کارگران در ایران و مطالباتشان اعلام کنند و خواهان ازادی فوری فعالین و رهبران کارگری زندانی و همه زندانیان سیاسی و ازادی تشکل شوند.ساعت 11 در تجمع Blågårds plads و سپس در تجمع بزرگ Fælledparken شرکت میکنیمزنده باد اول ماه مه روز مبارزه جهانی طبقه کارگرکمیته همبستگی با مبارزات مردم ایران

کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران

Ingen kommentarer:

Send en kommentar