mandag den 4. april 2011

سفارت جمهوری اسلامی در کپنهاگ قفل و زنجیر شد

در اعتراض به فعالیتهای جاسوسی سفارتهای جمهوری اسلامی در اسکاندیناوی و در حمایت از پناهندگان ایرانی مقیم نروژ که توسط مامورین سفارت مورد حمله قرار گرفته بودند, نیمه شب دیشب( چهارم آوریل, 14 فروردین) درب ورودی سفارت جمهوری اسلامی در کپنهاگ قفل و زنجیر شده و پارچه سفیدی که بر روی آن
"Game Over"
نوشته شده بود بر بالای آن افراشته شد

Ingen kommentarer:

Send en kommentar