mandag den 15. marts 2010

جای خالی وجاخالی سفارتیها در دادگاه کپنهاگ


آرش به هنگام دستگیری روبروی سفارت در روز انتخابات 22 خرداد
امروز قرار بود دادگاه شهری کپنهاگ به پرونده آرش(محمد زمانی) به اتهام پاشیدن رنگ سبز بر روی سفارت ایران در دانمارک در روز انتخابات ریاست جمهوری در ایران رسیدگی کند.
جمعیتی از ایرانیان برای حمایت از آرش در دادگاه علنی حضور بهم رسانده بودند . در هنگام آغاز دادگاه قاضی پرونده متوجه شد که دادگاه برای آرش مترجم تهیه نکرده و بهمین منظور تاریخ دادگاه را به ماه سپتامبر 2010 موکول کرد.
نکته جالب عدم حضور نماینده سفارت جمهوری اسلامی(شاکی)در جلسه دادگاه بود. وکیل شاکی مشخصا سعی در اتمام بی سر و صدای دادگاه داشت و در پایان جلسه اظهار داشت که رنگ پاشی آرش خسارت چندانی وارد نکرده و در صورت پرداخت جریمه ای حدود 3000 کرون( 600 دلار), مصالحه کرده و از شکایت خود چشم پوشی می کند. شاکی خصوصی دیگری نیز که به علت سبز شدن لباسش از آرش شکایت کرده بود در جلسه دادگاه حضور نداشت
جلسه بعدی دادگاه 25 سپتامبر تشکیل خواهد شد.
حسین فردوسی پور

Ingen kommentarer:

Send en kommentar