onsdag den 10. marts 2010

گزارش تصویری گرامی داشت روز تولد کیانوش آسا در علم و صنعت
بیش از سیصد نفر از دانش جویان علم و صنعت در گرد هم آیی پر شوری روز تولد یار از دست رفته شان, کیانوش آسا را گرامی داشتند.
حراست دانشگاه که از این تجمع به خشم آمده بود با تهدید دانشجویان سعی در متفرق کردن تجمع داشت.
دانشجویان با پخش کیک و شیرینی و سرود یار دبستانی من یاد کیانوش آسا و دیگر شهدای دانشجویی را گرامی داشتند و پارک دانشگاه را به پارک آساتغییر نام دادند

Ingen kommentarer:

Send en kommentar