tirsdag den 15. juni 2010

تظاهرات در کپنهاگ در سالروز مرگ ندا و آغاز شورش مردم بر علیه حاکمیت


به مناسبت اولین سالگرد شورشهای خیابانی ایران
و به یاد دهها جانباخته این اعتراضات و ندا آقاسلطان
اعتراضات خیابانی که به بهانه کودتای انتخاباتی آغاز شد . در همان روزهای نخست ازچهارچوب کشمکش های درونی رژیم عبور کرد و به اعتراض علیه کلیت رژیم بدل شد . وهرم قدرت سیاسی وسرسلسه جنبانان آن خامنه ای واحمدی نژاد ... را نشانه گرفتند .مردم با فریاد " مرگ بر خامنه ای"،" مرگ بر احمدی نژاد " و"مرگ بر دیکتاتور" از خط قرمز جنبش سبز اصلاح طلبان گذشتند . کشتار بیرحمانه مردم معترض و زندان ، شکنجه ، تجاوز و چوبه های اعدام بار دیگر به مردم و فعالین جنبش آنها آموخت ، برای رهایی از این جنایتکاران نه تنها کلیت این رژیم باید نابود گردد ، بلکه پایه های
فکری استبداد ودیکتاتوری درایران یعنی نهادهای مذهبی و بازوی سرکوب آن ارتش و سایر نیروهای سرکوبگر وضد مردمی از سیاست باید قطع گردد .
اری یکسال پر تنش ، دشوار و خونبار اما شورانگیز و قهرمانانه همراه با تجربه های گرانبها را پشت سر گذراندیم . یک سالی که نه تنها رژِیم بلکه اپوزسیون چپ و راست خود را در معرض دید و قضاوت عموم قرار دادند . از پنچره ای که جنبش اعتراضی به بسوی جامعه ایران گشود، میتوان چشم انداز اینده ایران و جایگاه و نقش هریک از احزاب و سازمانها ، گروههای سیاسی اپوزسیون را بررسی و تحلیل کرد . همچنین برای اپوزسیون انقلابی و جنبش مردمی و سوسیالیست فرصت وامکان واقعی بود تا به خود اید و به ضعفهای خود به اندیشد و خود را برای یک رویارویی جدی اماده کند
واز حاشیه جنبش به بطن جنبش و به قلب و مغز این جنبش بدل شود.
در تجربه موفق اعتصاب سراسری در کردستان در اعتراض به اعدام فرزاد کمانگر ویارانش نشان داد ه شد که با مدیریت و رهبری درست و سنجیده و به موقع اعتراضات و استفاده از سلاح اعتصاب عمومی با هزینه کمتر می توان، ضربه ای موثرتر بر نظام پوسیده رژیم وارد کرد .
تلفیق شیوهای مختلف مبارزه از اعتراضات خیابانی به مناسبتهای مختلف ،اعتصاب ، کم کاری واخللال در کار رژیم ، تا مبارزه مدنی و منفی ...رژیم را میتوان رژیم را خسته و فرسوده وکلافه کرد. وسرانجام در یک نبردی قطعی و کاری تکلیف را با نهادهای مسلح ان یکسره کرد وبساط جنایتکاران را برسرشان فرو ریخت .
در خارج از کشور به خاطر شرایط وامکانات علنی باید عرصه را برای مزدوران انها تنگ کرد وامکان حضور انها را در مراجع بین المللی و کشوری دشوار ساخت. هرجایی که حضور نکبت بار آنها امکان پذیر شد باید همانجا به صحنه اعتراضات پر شور و افشاگرانه علیه رژیم بدل شود . درعین حال باید به دولتها ونهادهای بین المللی فشار اورد ه شود تا امکان بد ه و بستان را از آنها سلب کرد . ازسوی دیگر با درایت وهوشیاری مواظب الترناتیو سازیهای امپریالیستی بود و اجازه نداد تا با امکانات تبلیغی و مادی ومعنوی ونظامی خود دوباره ارتجاع را در بوق خود بدمند وکمدی
رویت دوباره "امام در کره ماه" را تکرار کنند.
این بار انقلاب باید با زبان خود و با مطالبات روشن خود و با شیوه وعمل و ابزار خود این تحول غظیم اجتماعی را رقم بزند.
برای به زیر کشیدن جمهوری اسلامی بدون اتحاد وهمبستگی وحضور میلیونی اقشار مختلف زجر کشیده ، محروم و سرکوب شده در سراسر ایران وخارج ازکشور امری محال یا دشوار و پر هزینه است .با صفی متحد همچون تنی واحد برای به کرسی نشاندن مطالبات سیاسی ،اجتماعی واقتصادی که سالهاست برای ان مبارزه وجان فشانی شده است تلاش کرد . همچنین این چنبش عظیم میلیونی بدون سر و قلبی قابل اعتماد و مدیریت توانمند و خلاق و جسور که بتواند راه دشوار رابه سرمنزل مقصود برساند . تکرار تراژدی تاریخ می باشد.
مبارزه برای احقاق خواسته های خانواده های جانباختگان ، خانواده های زندانیان سیاسی و ازادی بی قید وشرط کلیه زندانیان سیاسی ، لغو مجازات اعدام و شکنجه و قوانین ارتجاعی شرع مانند قصاص .. اهمیت ویژه ای را در مقطع کنونی دارد . باید برای به کرسی نشاندن ومهار دستگاه جنایت رژیم تلاش نمود . به همین سبب در اولین سالگرد این جانباختگان راه آزادی ، کمیته دفاع از زندانیان سیاسی و کمیته همبستگی با جنبش مردمی ایران در دانمارک مشترکاً تظاهراتی را در روزیکشنبه 23 یونی در مرکز شهر کپنهاک برگزار میکنند .
زمان : یکشنبه 23 یونی از ساعت 15 تا 17
مکان :Axeltorv روبروی در اصلی TIVOLI کپنهاگ
یاد و خاطره دها هزار تن از جنباختگان راه آزادی که در خیابانها ، شکنجه گاه ، میدانهای اعدام و در سنگر کردستان انقلابی و بخصوص جانباختگان جنبش مردمی یکسال گذشته را گرامی میداریم در کنار خانواداه های دغدار انها در غم و مبارزه انها شریک هستیم وبرای محاکمه ومجازات جنایتکاراران تلاش میکنیم . " نه می بخشیم و نه فراموش میکنیم " .
سرنگون باد جمهوری اسلامی ایران
زنده باد آزادی و برابری .
زنده باد سوسیالیسم .
کمیته دفای از زندانیان سیاسی ایران ( دانمارک )

Ingen kommentarer:

Send en kommentar