søndag den 13. december 2009

مبارزات خارج از کشور و سنگ اندازی های سلطنت طلبان

مبارزات خارج از کشور و سنگ اندازی های سلطنت طلبان
دیروز کپنهاگ شاهد تظاهرات بزرگ و بی نظیری با شرکت صدها گروه و سازمان هوادار محیط زیست بود. این تظاهرات بیش از صد هزار شرکت کننده داشت. انجمن آزاد ایران یکی از حمایت کنندگان این تظاهرات بود و به همین خاطر فرا خوانی هم داده بود.
تعدادی از ایرانیان مقیم شهر مالموی سوئد که در نزدیکی کپنهاک قرار دارد هم به جمع ما پیوسته بودند.
شعارها و بنرهای ما در رابطه با نقض قوانین حقوق بشر و صدماتی که جمهوری اسلامی به محیط زیست وارد کرده و می کند بود.
متاسفانه جمعی کوچک از هوادران سر سخت سلطنت که تعدادشان کمتر از انگشتان دست بود با آوردن پلاکاردی توهین آمیز و بی مضمون موفق شدند تا حدی از موفقیت تظاهرات ما بکاهند. در یک طرف این پلاکارد عکس هایی از حلقه دار بر گردن رفسنجانی و خامنه ای و احمدی نژاد و مضمون پایان این اشخاص نزدیک است و در طرف دیگر عکسی فوتو شاپ شده ازاحمدی نژاد و یک خر در حال مطالعه روزنامه , تصویر صورت احمدی نژاد بر بدن یک همجنس گرا و فوتو شاپ چند چهره حکومتی بر روی بدن های لخت یک خانواده سرخپوست اهل جنگلهای آمازون. نکته قابل توجه اینکه پستانهای این زنان را برای تحقیر جنبش ایران رنگ سبز زده بودند


تعدادی از شرکت کنندگان ما به خاطر همین پلاکارد ترجیح دادند به درون جمعیت تظاهر کننده دیگر خزیده و خود را از شرمندگی و نگاه های کنجکاوانه و تاسف بار بقیه تظاهر کنندگان که عمدتأ از سازمانهای طرفدار حقوق بشر و ضد اعدام بودند دور کنند.
توضیحات منهم در مورد اثر منفی که این پلاکارد می تواند در این جمع 100000 نفره ( بطور قطع اکثریت قریب به اتفاق تظاهر کنندگان هم از حقوق سرخپوستان و هم جنس گرایان حمایت می کردند و هم اعدام را نفی) به جای بگذارد هم فایده ای نداشت.علاوه بر دوستان سبز مالمویی و خود ما تعداد زیادی از دیگر تظاهرکنندگان با ناباوری به این وصله ناجور نگاه می کردند.
قابل توجه است که شخص حامل پلاکارد از چند سال پیش مذهب و نام خود را تغییر داده و درانتخابات اخیر شهرداریها در منطقه فردریکسبرگ کپنهاگ, کاندید حزب دست راستی , راسیستی و شدیدأ ناسیونالیستی حزب مردم دانمارک بود که اولین خواسته آنها اخراج پناهندگان و توقف پناهنده پذیری در دانمارک می باشد.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar