mandag den 31. januar 2011

تجمع اعتراضی کپنهاگ در اعتراض به اعدام های ایران

به دعوت کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران(دانمارک) آکسیونی در اعتراض به اعدامهای اخیر در ایران در مقابل ساختمان سازمان عفو بین الملل شهر کپنهاگ برگزار شدنمایندگان چندین حزب و سازمان سیاسی ایرانی و کرد با حمایت از این آکسیون در تظاهرات شرکت کردند


پلاکارد ها و بنر هایی در محکوم کردن احکام اعدام در ایران و عکس هایی از اعدام شدگان و افرادی که خطر اعدام جان آنها را تهدید میکند توسط شرکت کنندگان این آکسیون در معرض دید عابران گذاشته شداین آکسیون در روز شنبه 29 ژانویه برگزار شد

Ingen kommentarer:

Send en kommentar