torsdag den 16. juni 2011

آکسیون در حمایت از زندانیان سیاسی ایران, آلبورگ 20 ژوئن


همگام با ایرانیان بیش از 40 شهر دیگر در کشورهای اروپایی و در حمایت از فراخوان بین المللی کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران شما را به شرکت در یک آکسیون در شهر آلبورگ دعوت میکنیم.


زمان: دوشنبه 20 ژوئن ساعت 16.30
مکان:
Nytorvet, 9000 Ålborg


زندانی سیاسی آزاد باید گردد
زندان شکنجه اعدام ملغی باید گردد

تماس: مهین 26558003
امیر 52681418

Ingen kommentarer:

Send en kommentar