lørdag den 28. august 2010

کپنهاگ علیه سنگسار

همگام با ایرانیان بیش از صد شهر در پنج قاره دنیا, جمعی از پناهندگان سیاسی ایران در کپنهاگ نیز امروز, شنبه 28 اوت آکسیونی اعتراضی بر علیه سنگسار برگزار کردند.
این آکسیون در مقابل مسجد امام علی که وابسته به جمهوری اسلامی و بنیاد جهانی اهل بیت میباشد برگزار شد. تظاهر کنندگان ضمن پخش اطلاعیه هایی بر علیه سنگسار در بین رهگذران به افشاگری در مورد سیاستهای بلند پروازانه جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با ساخت مسجدی 10 ملیون دلاری در این منطقه پرداختند.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar